Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Twój koszyk jest pusty.

Zapłać online

przelewy24_logo
PayPal_logo

Szukaj

Kategorie

Bestsellery

Strona główna

Regulamin

Honeste logo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.ivoren.intelishop.pl
obowiązuje od dnia 25.12.2014


Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego http://www.ivoren.intelishop.pl.


Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/
Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.ivoren.intelishop.pl prowadzony jest przez firmę FIRMITATE Agata Szajt wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres prowadzenia działalności gospodarczej
58-100 Świdnica ulica Jodłowa 38
Adres korespondencyjny:
Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
NIP: 634-277-93-43
REGON: 242751210

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:
Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38

Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: sklepmedyczny@poczta.onet.pl
Numer telefonu: 74 6478652

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.ivoren.intelishop.pl
Sprzedawca – FIRMITATE Agata Szajt prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: 58-100 Świdnica ulica Jodłowa 38 działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 634-277-93-43, REGON 242751210, adres poczty elektronicznej: sklepmedyczny@poczta.onet.pl, numer telefonu: 74 6478652
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

§ I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę FIRMITATE Agata Szajt za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.ivoren.intelishop.pl
2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego http://www.ivoren.intelishop.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:
on-line na stronie sklepu internetowego www.ivoren.intelishop.pl, pocztą e-mail, telefonicznie
4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu
5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
§ III
Sposoby płatności za Towar
1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar: system PayPal, płatności elektroniczne DotPay, przelew bankowy, pobranie kurierskie, gotówka w kasie sklepu
2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
65 1140 2004 0000 3102 7562 3092
§ IV
Terminy płatności za Towar
1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy", Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
2. W przypadku „płatności za pobraniem", płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty", Towar można odebrać w: Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-tej do 17-tej oraz w sobotę od 9-tej do 13-tej. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.
§ V
Sposoby dostawy
1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: kurier DHl
2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz krajów UE (na indywidualne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i ceny dostawy)
§ VI
Termin dostawy
1. W przypadku wybrania przewoźnika DHL dostawa Towaru odbywa się w ciągu 3 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
§ VII
Koszty dostawy
1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
2. Koszty dostawy Towaru są następujące: 20,00 zł dla zamówień opłaconych z góry, oraz 25,00 zł dla przesyłek za pobraniem

§ VIII
Reklamacja
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklepmedyczny@poczta.onet.pl
c) telefonicznie pod numerem: 74 6478652 lub 884810410
d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Konsumenta,
b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
e) żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: FIRMITATE Agata Szajt Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
§ IX
Gwarancja
1. Towary dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy objęte są gwarancją.
2. Czas trwania gwarancji, jakim objęto Towar Sprzedawcy, znajduje się w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego.
3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz z zakupionym towarem.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ X
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklepmedyczny@poczta.onet.pl
b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: FIRMITATE Agata Szajt 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: FIRMITATE Agata Szajt Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest pod adresem http://www.ivoren.intelishop.pl/strony/formularze. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym www.ivoren.intelishop.pl
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
12. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: FIRMITATE Agata Szajt 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
§ XI
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
§ XII
Dane osobowe
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.
§ XIII
Postanowienia końcowe
1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Sklepu internetowego http://www.ivoren.intelishop.pl/

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Przedmiotowy Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego http://www.ivoren.intelishop.pl, który prowadzony jest przez firmę FIRMITATE Agata Szajt, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
§ 2
Siedziba/Adres korespondencyjny:
ul. Jodłowa 38, 58-100 Świdnica
NIP: 634 277 93 43
REGON: 242751210
§ 3
Dane Kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: sklepmedyczny@poczta.onet.pl
Numery telefonów: + 48 74 647 86 52 lub + 48 884 810 410 (opłata wg stawki operatora)
Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00

§ 4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204),
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

§ 5
Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
Formularz rejestracji – formularz pozwalający utworzyć Konto w Sklepie internetowym.
Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie zamówienia w Sklepie internetowym.
Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym.
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego podczas procesu zakładania Konta, w tym również informacje dotyczące złożonych zamówień.
Sklep Internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę o adresie elektronicznym http://www.ivoren.intelishop.pl
Usługodawca – FIRMITATE Agata Szajt, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§ 6
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie a w szczególności jest zobowiązany do:
1 nieodpłatnego udostępniania Usługobiorcom treści regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną,
2 na żądanie Usługobiorcy udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego, jakim się on posługuje.

2. Usługobiorca powinien korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym
§ 7
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
1 posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego, które umożliwia połączenie z siecią Internet,
2 założone i aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3 włączona obsługa JavaScript, Flash, plików Cookies,
4 system operacyjny Windows XP, 7, 8, Vista, Linux, OsX,Android,
5 przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Gogle Chrome w wersji 2.0,Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
6 minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 728 pikseli lub większa.

§ 8
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
1 prowadzenie Konta Usługobiorcy,
2 możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia,
3 usługa „Newsletter",
4 usługa „Opinie Klientów".

Rozdział 2
Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
§ 9
1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza dostępnego na stronie Sklepu. W tym celu należy w zakładce „Zaloguj się" dostępnej na stronie głównej Sklepu, wpisać adres e-mail oraz hasło a następnie kliknąć na ikonę „Zarejestruj się".
2. Następnie na stronie Sklepu zostaje wyświetlony Formularz rejestracji, który należy uzupełnić podając następujące dane:
1 Dane rejestracyjne: e-mail, hasło, powtórz hasło,
2 Adres dostawy: imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto,
3 Dane firmy (pola nieobowiązkowe): nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP,
4 Dane kontaktowe (pola nieobowiązkowe): telefon, telefon komórkowy, Fax., GG.

3. Po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć na ikonę „Rejestruj". Następnie na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone, a na adres e-mail Usługobiorcy podany przy rejestracji zostaje przesłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta.
4. Założenie Konta możliwe jest również podczas procesu składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia.
5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.3. Usługa dotycząca prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
Rozdział 3
Usługa polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówienia
§ 10
1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, należy wybrać produkt i potwierdzić zakup klikając na ikonę „Dodaj do koszyka".
2. Następnie system Sklepu wyświetla zawartość koszyka, w którym Usługobiorca ma do wyboru następujące opcje:
1 kontynuować zakupy poprzez kliknięcie na ikonę „Kupuj dalej",
2 zmodyfikować zamówienie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości danego produktu, klikając na ikonę „Przelicz koszyk",
3 sfinalizować zakup towaru, klikając na ikonę „Zamawiam i płacę".
3. W kolejnym kroku Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia, poprzez zalogowanie się do posiadanego Konta lub rejestrację w celu założenia Konta.
4. Po uzyskaniu dostępu do Konta, ewentualnie po zakończonej procedurze założenia Konta system wyświetla zamówienie Usługobiorcy i automatycznie pobiera dane adresowe niezbędne do wysyłki, jakie Usługobiorca wskazał przy zakładaniu Konta.
5. W kolejnym kroku dokonujemy wyboru formy dostawy i płatności. Następnie system Sklepu wyświetla podsumowanie zamówienia.
6. W celu sfinalizowana zamówienia należy potwierdzić zamówienie klikając na ikonę „Zamów i zapłać".
7. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 6 na adres e-mail Usługobiorcy zostaje wysłana informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji zawierająca następujące dane:
1 numer zamówienia,
2 specyfikację zamówienia (nazwa towaru, ilość, wartość zamówienia),
3 sposób płatności,
4 adres dostawy,
8. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.
Rozdział 4
Usługa „Newsletter"
§ 11
1. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter" w następujący sposób:
1 podczas procesu składania zamówienia oraz zakładania Konta zaznaczając checkbox: „Informuj mnie o nowościach i promocjach w sklepie",
2 poprzez wpisanie adresu e-mail w zakładce „Newsletter" dostępnej na stronie głównej Sklepu i kliknięciu na ikonę „Zapisz się".
2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter" poprzez:
a) przesłanie wiadomości e-mail na adres sklepmedyczny@poczta.onet.pl z prośbą o usunięcie adresu e-mail z bazy danych „Newsletter",
b) po zalogowaniu do Konta i odznaczeniu zgody na przesyłanie Newsletter'a w zakładce „Twoje konto – Newsletter – Informuj mnie o nowościach i promocjach w sklepie".
3. Usługa „Newsletter" świadczona jest nieodpłatnie.
Rozdział 5
Usługa „Opinie Klientów"
§ 12
1. Usługa „Opinie Klientów" dostępna jest dla Usługobiorców posiadających Konto w Sklepie i polega na dodawaniu opinii do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy uzyskać dostęp do Konta oraz kliknąć na ikonę „Zaloguj się". Następnie należy wybrać określony produkt, wpisać w okienku o nazwie „Rozwinięcie" odpowiednią treść opinii i potwierdzić wykonaną czynność klikając na ikonę „Dodaj opinię".
2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu pojawia się informacja, iż opinia została przesłana do Sklepu i będzie widoczna po zatwierdzeniu przez administratora. Usługa „Opinie Klientów" świadczona jest nieodpłatnie.

Rozdział 6
Metody o środki korygowania błędów we wprowadzanych danych
§ 13
1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych podczas procesu składania zamówienia.
2. Modyfikacja wprowadzonych danych możliwa jest również po zalogowaniu się do Konta i kliknięciu na zakładki „Twoje konto" oraz „Historia zamówień". Po wprowadzeniu ewentualnych zmian należy kliknąć na ikonę „Zapisz".
3. Modyfikacja danych dotyczących złożonego zamówienia możliwa jest również poprzez:
1 przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji dotyczącej zmiany zamówienia na adres e-mail: sklepmedyczny@poczta.onet.pl
2 telefonicznie pod numerem + 48 74 647 86 52 lub + 48 884 810 410 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy od poniedziałku do piątku - 9:00 – 17:00
4. Usługodawca po otrzymaniu informacji w zakresie modyfikacji danych, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonanych zmian w złożonym zamówieniu.

Rozdział 7
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 14
1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można składać:
1 telefonicznie pod numerami: + 48 74 647 86 52 lub + 48 884 810 410 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy od poniedziałku do piątku - 9:00 – 17:00
2 drogą elektroniczną na adres e-mail: sklepmedyczny@poczta.onet.pl
2. W zawiadomieniu o zaistniałej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu internetowego prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
Rozdział 8
Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
§ 15
1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta składając stosowne oświadczenie woli za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklepmedyczny@poczta.onet.pl lub korespondencyjnie na adres: FIRMITATE Agata Szajt, ul. Jodłowa 38, 58-100 Świdnica.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
Rozdział 9
Dane osobowe
§ 16
1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca prowadzący Sklep internetowy pod adresem elektronicznym http://www.ivoren.intelishop.pl. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego, fax., numer komunikatora GG, adres poczty elektronicznej e-mail.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt.2 są zbierane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
4. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do Konta na Sklepie, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklepmedyczny@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: FIRMITATE Agata Szajt, ul. Jodłowa 38, 58-100 Świdnica.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa, przebudowy Sklepu internetowego mającej wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną.
2. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu wskazując date obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje za pośrednictwem poczty e-mail Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 stycznia 2015 roku.

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący do dnia 24.12.2014 roku
działającego pod adresem elektronicznym http://www.ivoren.intelishop.pl
Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.ivoren.intelishop.pl/strony/Regulamin
Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.ivoren.intelishop.pl prowadzony jest
przez FIRMITATE Agata Szajt zarejestrowany przez wpi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 634-277-93-43 REGON: 242751210

Siedziba/adres korespondencyjny: Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
NIP: 634-277-93-43
Regon: 242751210

DANE KONTAKTOWE
adres poczty elektronicznej: sklepmedyczny@poczta.onet.pl
numer telefonu: 74 6478652
Spis treści:
I. Przedmiot sprzedaży.
II. Cena.
III. Sposób złożenia zamówienia.
IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.
V. Sposoby płatności za towar.
VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).
VII. Odstąpienie od umowy.
VIII. Reklamacja.
IX. Gwarancja.
X. Zmiana Regulaminu.
XI. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.
XII. Sprawy nieuregulowane regulaminem.
XIII. Dane osobowe.

Słownik:
Sprzedawca – FIRMITATE Agata Szajt Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38 prowadzący działalność na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 634-277-93-43 REGON : 242751210
Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.ivoren.intelishop.pl prowadzi sprzedaż przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do pielęgnacji pacjenta

2. CENY TOWARÓW
1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:
on-line na stronie sklepu internetowego, poczta e-mail, telefon
2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail
3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:
- bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
79105019081000009103032984
-gotówką przy odbiorze przesyłki

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pocztą kurierską DHL
2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
3. Przesyłki dostarczane są w ciągu 3 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
4. Koszty dostawy: 20.00 zł dla przesyłek opłaconych z góry, 25.00 zł dla przesyłek za pobraniem
5. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia..
2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:
- adres e-mailowy Sprzedawcy sklepmedyczny@poczta.onet.pl lub
-adres korespondencyjny: Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38 ewentualnie telefonicznie pod numer 74 6478652
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:
Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta
VIII. REKLAMACJA
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy sklepmedyczny@poczta.onet.pl bądź korespondencyjny Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38 ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem Sklep Medyczny 58-100 Świdnica ul. Jodłowa 38
3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:
- imię i nazwisko Klienta,
-datę zakupu,
-datę wystąpienia niezgodności,
- opis niezgodności,
- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Sklep Medyczny 58.100 Świdnica ul. Jodłowa 38

IX. GWARANCJA

1. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do zakupionego towaru.
2. Gwarancja na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową.

X. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
• Zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
• Zmiany form płatności,
• Zmiany sposób dostawy,
• Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

XI. WŁAŚCIWOŚC SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

XII. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
2. Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
3. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

XIII. DANE OSOBOWE
Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2011

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

Oceń Nas

Sklep Ivoren.intelishop.pl - opinie klientów

Ivoren w katalogu Gwiazdor

Zaloguj się

Kontakt

Sklep Medyczny
58-100 Świdnica
ul. Jodłowa 38
NIP; 634-277-93-43
 
tel: 884 810 410
 
 
Renia
 
Na wszelkie pytania chętnie odpowie Renia.
Skarbnica wiedzy i doświadczenia
 

google

 

Newsletter

Adres e-mail:

Twoje imię:

Nasze Rekomendacje


Strona główna | O sklepie | Polityka Prywatności | Regulamin | formularze Oprogramowanie sklepu InteliShop